Helaas te warm voor het verzenden van verse bloempjes, tot half september

Helaas te warm voor het verzenden van verse bloempjes, tot half september

ūüíź Vanaf 19 september verstuur ik opnieuw verse bloemetjes! Bestel ze nu al.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. IDENTITEIT ONDERNEMER

Naam : C.V. BUSKRUID

Adres : Pastoorsleike 11, 2530 Boechout, Belgi√ę

BTW nummer : BE 0761983104

Telefoonnummer : 00-32-(0)486/33.39.25

Telefonische bereikbaarheid : maandag t.e.m. vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur

E-mail : lieve@buskruid.net

Website : www.buskruid.net 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en BUSKRUID tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door BUSKRUID uitdrukkelijk zijn aanvaard.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1. Tussen BUSKRUID en de Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van BUSKRUID accepteert middels het volledig en correct invullen van het door BUSKRUID beschikbaar gemaakte formulier.

3.2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de

betreffende producten.

3.3. Na het sluiten van de overeenkomst kan de Besteller uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat de bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden krijgt de Besteller daar (tijdens kantooruren) z.s.m. bericht over. Wijzigingen kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven.

4. HERROEPING

Bloemen en andere producten met een beperkte houdbaarheid zijn overeenkomstig artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht uitgesloten van het wettelijke herroepingsrecht bij een verkoop op afstand.

5. PRIJS

5.1. Actiecodes en geschenkbonnen hebben de geldigheidsduur die door BUSKRUID wordt vermeld bij uitgifte.

5.2. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

6. BETALING

6.1. Voor de betaling kan de Besteller uitsluitend gebruik maken van de door BUSKRUID aangeboden betalingsmogelijkheden. 

6.2. De Besteller heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden.

6.3. Elke op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 % van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 50,00 EUR, ter dekking van de administratieve kosten ontstaan ten gevolge van de laattijdige betaling. Bovendien zal de Besteller van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden zijn tot het betalen van een conventionele verwijlintrest van 1% per maand op de verschuldigde sommen, waarbij elke aangevatte maand beschouwd zal worden als een volle. BUSKRUID behoudt zich bovendien het recht voor om iedere uitstaande bestelling op te schorten of de overeenkomst te verbreken.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. BUSKRUID is slechts aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen tot maximaal het bedrag van de overeenkomst.

7.2. BUSKRUID is nooit aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst en misgelopen kansen, noch voor schade als gevolg van overmacht of onvoorziene omstandigheden.

8. LEVERING

8.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Besteller kenbaar heeft gemaakt. BUSKRUID kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het foutief doorgeven van het adres waardoor er vertraging optreedt of de bestelling niet afgeleverd kan worden.

8.2. De bezorging gebeurt door verzending via de reguliere postdiensten.

9. KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de 7 dagen nadat de Besteller de gebreken heeft vastgesteld, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, heeft BUSKRUID de keuze om de geleverde producten kosteloos te vervangen of om het orderbedrag terug te betalen.

10. GEGEVENSBESCHERMING

BUSKRUID voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in Belgi√ę. Voor volledige informatie wordt de Besteller verwezen naar de Privacyverklaring, beschikbaar via de website.

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Al het materiaal op de website www.buskruid.net met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden ed. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BUSKRUID of rechthoudende derden. Het is verboden dit materiaal in welke vorm dan ook te kopi√ęren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.¬†

12. GESCHILLEN

Alle geschillen en procedures die zouden rijzen naar aanleiding van de overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

13. BEWIJS

De Besteller aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

14. NIETIGHEID

De nietigheid van één of meer onderdelen van deze algemene voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg, maar slechts de nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve onverminderd van toepassing. 

15. WIJZIGINGEN

BUSKRUID kan deze algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de Besteller van de nieuwe voorwaarden.